صفحه اصلی > کتب منتشره > کتاب های منتشره سال 96 
 

نام کتاب : نظری به تاریخ و اخلاق پزشکی

تالیف : دکتر منصور جلالی، دکتر محمد رضا محرری

نوبت چاپ : اول

سال انتشار :1396

شماره شابک :3-20-7710-600-978

قیمت: 250000 ریال

 

نام کتاب : Brrowse

A handbook of essential grammatical and word formation tips

گردآوری : افسون پیروزان

نوبت چاپ : اول

سال انتشار : 1396

شابک: 6-16-7710-600-978

قیمت:  120000 ریال

 

نام کتاب : نظری به تاریخ و اخلاق پزشکی

تالیف : دکتر منصور جلالی، دکتر محمد رضا محرری

نوبت چاپ : اول

سال انتشار :1396

شماره شابک :3-20-7710-600-978

قیمت: 250000 ریال