صفحه اصلی > مسئولین انتشارات 

رئیس انتشارات دانشگاه

 

مرتبه علمی : استاد
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصی آموزش بهداشت
گروه آموزشی : بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
محـل خـدمت : حوزه معاونت - معاونت تحقیقات و فناوری
سـمت اجرایی : معاون تحقیقات و فناوری
ایمیل : taghamolaei@hums.ac.ir
تلفن : 07633338583
فایل رزومه : دریافت فایل (بروز رسانی شده)

مدیر مسئول انتشارات دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا مویدی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص

رشته تحصیلی: اعصاب اطفال

دریافت رزومه

تلفن : 3337193-0761

پست الکترونیک :